Regulamin świadczenia usług na odległość


Spis treści

I. Definicje.
II. Postanowienia ogólne
III. Zamawianie
IV. Ceny i sposoby płatności
V. Dostawa Towarów
VI. Odpowiedzialność za wady Towaru
VII. Dokumenty rozliczeniowe
VIII. Reklamacje
IX. Dane osobowe
X. Postanowienia końcowe

Dostępność usług w kanałach sprzedaży

Informacja dla konsumentów – ustawowe prawo odstąpienia od umowy


I. Postanowienia ogólne.
II. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Definicje.


Conan – Conan Anna Wojciechowska z siedzibą w Radomiu NIP. 7981355202 REGON. 146122320, ul.
Skrajna 99a/1, 26-600 Radom adres e-mail: biuro@conan-group.pl numer telefonu: 531 900 225, 535
733 007.
Towar – rzecz ruchoma dostępna poprzez usługi wskazane w Załączniku 1.
Infolinie – infolinia przeznaczona do kontaktu z Klientami, czynna od poniedziałku do piątku (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w handlu) w godz.: 08:00 – 16:00.
Punkt Odbioru – wybrany przez Klienta punkt odbioru zamówionych Towarów.
Wykonawca – zewnętrzna firma, przy pomocy której Conan może wykonywać usługi na rzecz Klientów.
Zamawianie podczas rozmowy online – usługa umożliwiająca Klientom, zamawianie na odległość
Towarów przy użyciu rozwiązań informatycznych właściwych dla usług zamawianych przez kontakt z
infolinią.
Zamów i odbierz – usługa umożliwiająca Klientowi odbiór zamówionych przez niego Towarów w
wyznaczonym miejscu w sklepie/ magazynie.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z
Conan umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez
przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
Zamawianie poprzez Sklep – usługa umożliwiająca Klientom zamawianie na odległość Towarów oraz
usług przy użyciu urządzenia zapewniającego dostęp do zasobów na stronie internetowej.
Usługi Conan – usługi świadczone przez Conan drogą elektroniczną umożliwiające Klientom m.in. przeglądanie
Towarów i usług Conan oraz dokonywanie zakupu Towarów i usług poprzez stronę internetową.


II. Postanowienia ogólne.

 1. Informacja nt. dostępności poszczególnych usług znajduje się w Załączniku 1.
 2. Do usług:
  a. świadczonych drogą elektroniczną – ma zastosowanie niniejszy regulamin lub regulamin
  właściwego serwisu internetowego,
  b. wyraźnie oznaczonych w Załączniku 1 – ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług
  przez Conan Anna Wojciechowska (dostępny tutaj).
 3. Conan świadczy usługi zgodnie z regulaminem. Na usługi świadczone wyłącznie na podstawie
  regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia w inny sposób niż opisany poniżej, w
  szczególności w ramach fizycznej obecności obu stron umowy.
 4. Do złożenia zamówienia wymagane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 5. Zamieszczone na stronach internetowych Conan treści, w tym opisy Towarów i ceny, stanowią
  zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Conan przyjmuje do realizacji zamówienia, które zostały przez Klienta opłacone w całości.
 7. Kontakt telefoniczny z Conan jest możliwy w godzinach pracy infolinii. Klient ponosi koszt połączenia
  według taryfy operatora.
 8. Usługi umożliwiające zamawianie Towarów są przeznaczone do składania zamówień dotyczących
  liczby Towarów przeciętnie zamawianej przez gospodarstwa domowe.

III. Zamawianie.

A. Usługi zamawiane przez Internet.

 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie. W ramach
  zamówienia Klient wskazuje m.in. kod pocztowy, który stanowi podstawę określenia kosztu i
  sposobu obsługi zlecenia jak również podaje swoje dane identyfikacyjne, numer telefonu
  kontaktowego i adres e-mail.
 2. Zamówienie jest złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę” (lub
  analogiczny) widoczny w formularzu zamówienia. 1.
 3. Klient dokonuje płatności w sposób przewidziany dla danej usługi zgodnie z punktem V poniżej.
  Brak płatności w ciągu 24 godzin od akceptacji zamówienia przez Klienta oznacza anulowanie
  zamówienia. 1.
 4. Conan potwierdza otrzymanie zamówienia i płatności poprzez wyświetlenie strony potwierdzenia
  zamówienia oraz niezwłocznie przesyła Klientowi w formie wiadomości e-mail oświadczenie o
  przyjęciu zamówienia do realizacji. Następnie Klient otrzymuje odrębną wiadomość e-mail z
  fakturą pro forma za zamówienie oraz informacją o skompletowaniu i przygotowaniu zamówienia
  do wysyłki.
 5. Gdy Klient może złożyć zamówienie poprzez infolinię Conan. Konsultant prześle Klientowi
  wiadomość e-mail podsumowującą ustalenia telefoniczne z wyróżnieniem elementów zamówienia,
  załącznik w postaci niniejszego regulaminu oraz aktywny link „Akceptuję regulamin, zamawiam i
  płacę”.
 6. Klient powinien opłacić zamówienie w ciągu 24 godzin od jego złożenia. Po bezskutecznym upływie
  tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 7. Po opłaceniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie płatności
  oraz zawierającą informację o przyjęciu do realizacji zamówienia. Następnie Klient otrzymuje
  odrębną wiadomość e-mail z fakturą VAT za zamówienie oraz informacją o skompletowaniu i
  przygotowaniu zamówienia do wysyłki.

IV. Ceny i sposoby płatności.

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami netto + vat, tzn. zawierają wszelkie
  składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
 2. Conan bezpośrednio przed złożeniem zamówienia dostarcza Klientowi informacje o łącznej cenie
  Towarów lub usług oraz o wszelkich dodatkowych opłatach.
 3. Na stronie internetowej dostępne są aktualnie następujące formy płatności: tradycyjny przelew.
 4. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form płatności pokrywa
  Conan, z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Klienta.


V. Dostawa Towarów.

 1. W przypadku zamówień przez Internet Conan informuje Klienta o możliwych sposobach, dostępnych
  terminach i kosztach dostawy poprzez formularz zamówienia Conan informuje Klienta o ograniczeniach
  dotyczących dostawy najpóźniej na początku składania zamówienia.
 2. Conan organizuje: dostawę poprzez Wykonawców niebędących kurierem do adresów na terytorium
  Rzeczpospolitej Polskiej położonych w określonej odległości Klient powinien pamiętać, że koszt
  dostawy uzależniony jest m. in. od odległości miejsca dostawy od sklepu Conan, który realizuje
  zamówienie. Transporty na duże odległości mogą wiązać się dla Klienta z wysokimi kosztami;
 3. Conan także przygotowuje Towary do odbioru w ramach usługi Zamów i odbierz.
 4. W przypadku dostawy, o której mowa w punkcie VI.2 powyżej, Towary dostarczane są średnio w
  ciągu 4-7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zmiana terminu jest możliwa na
  48 godzin przed terminem wskazanym w zamówieniu poprzez kontakt z infolinią. Klient ustala z
  Conan nowy dostępny termin wykonania usługi. W sytuacji zmiany przez Klienta pierwotnego terminu
  dostawy na termin późniejszy, Conan – po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta – ma
  prawo naliczyć opłatę za przechowanie Towaru w okresie pomiędzy datą pierwotnej i zmienionej
  dostawy, zgodnie z cennikiem.
 5. Jeżeli Dostawa pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu nie jest możliwa z przyczyn leżących
  po stronie Klienta, zastosowanie znajdą następujące zasady, dla adresów dostawy wskazanych przez
  Klienta :

  i. Wykonawca informuje Klienta e-mailem lub telefonicznie o możliwości jego odbioru z
  innego składowego punktu, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

  ii. nieodebranie Towaru skutkuje zwrotem Towaru do Conan i zwrotem pieniędzy po
  odjęciu kosztów związanych z dostarczeniem towaru do punktu nadania.

 6. W przypadku usługi Zamów i Odbierz:

  – Conan poinformuje Klienta e-mailem lub telefonicznie o przekazaniu Towaru do Punktu Odbioru lub
  wyznaczonego miejsca, wskazując jednocześnie termin na jego odbiór; po upływie tego terminu
  Towar zostanie zwrócony do Conan, a zamówienie zostanie anulowane.
  – przy zamówieniach o wartości powyżej 5000 złotych brutto najwcześniejszy możliwy termin
  realizacji usługi to 24 godziny od chwili opłacenia zamówienia.
  – przy odbiorze Towaru, w celu weryfikacji tożsamości, osoba wydająca Towar może zażądać od
  Klienta okazania dowodu tożsamości.

VI. Odpowiedzialność za wady Towaru.

 1. Conan ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz odpowiada za ich wady na zasadach
  uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady). Wobec Klienta będącego osobą
  fizyczną, który zawarł umowę z Conan bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z
  treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w
  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na
  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie stosuje się
  art. 5615 kodeksu cywilnego.

VII. Dokumenty rozliczeniowe.

 1. Conan dokumentuje sprzedaż Towarów i usług wystawiając fakturę VAT lub paragon.
 2. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych dotyczących działalności
  gospodarczej prowadzonej przez Klienta (w tym z podaniem nazwy/firmy i numeru NIP), Conan
  uznaje, że dokonuje tego w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego
  Klienta jako prowadzącego działalność gospodarczą.
 3. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur i paragonów w formie elektronicznej na adres e-mail
  podany w trakcie składania zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury/paragonu przez Klienta uznaje
  się chwilę doręczenia wiadomości e-mail z fakturą na adres e-mail Klienta. Przez doręczenie rozumie
  się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą na serwer pocztowy Klienta.
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącego
  działalności gospodarczej jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury VAT
  dokumentującej sprzedaż.

VIII. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące korzystania z Usług Conan, można przesyłać
  poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie lub telefonicznie poprzez Infolinię Conan.
  Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres Conan wskazany powyżej, a także
  bezpośrednio w Sklepie Conan w Dziale Obsługi Klienta Conan.
 2. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta lub nazwę
  Klienta, numer zamówienia (jeśli nim dysponuje), datę realizacji zamówienia, adres Klienta, powód
  reklamacji, treść żądania oraz przekazać kopię listu przewozowego lub protokołu wykonania usługi
  (jeśli nimi dysponuje).
 3. Conan (lub osoba przez Conan upoważniona) ma prawo na każdym etapie reklamacji do dokonania
  oględzin w miejscu dostarczenia Towarów lub wykonania usługi w celu weryfikacji okoliczności
  wynikających z reklamacji, w tym zgłaszanych ewentualnych szkód.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Conan.
 5. Wykonawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego sprawdzenia przez Conan, Wykonawcę lub inną
  upoważnioną do tego firmę jakości świadczonych usług.

IX. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest Conan. Dane używane i przechowywane są jedynie do celów
  realizacji zamówienia oraz dla dokumentów wymaganych prawem (tj. faktury). Klientowi przysługuje
  prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia posiadanych danych przez Conan.

X. Ochrona praw własności intelektualnej.

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do strony internetowej elementów
  tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz
  danych, znaków towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz Conan lub innego podmiotu.
 2. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów
  umieszczonych na stronie internetowej Conan bez pisemnej zgody Conan oraz poza granice dozwolone
  prawem jest zabronione.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym regulaminem jest
  prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 2. W przypadku Klientów niebędących konsumentami ani osobami fizycznymi, które zawarły umowę
  bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
  ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez
  nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Conan.
 3. Conan dokłada starań, aby ewentualne spory z Klientami rozwiązać polubownie w ramach bezpośrednich
  kontaktów. Conan zachęca do zgłaszania wszelkich problemów związanych z zamówieniami poprzez
  formularz reklamacyjny.
  Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych
  działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Regulamin obowiązuje od 1.1.2021 roku.

Załącznik 1
Dostępność usług w kanałach sprzedaży

 1. Usługi, które można zamówić
  a. Prefabrykaty i wyroby betonowe
  b. Dostawa Towarów.

Załącznik 2
Informacja prawo ustawowym prawie do odstąpienia od umowy

I. Postanowienia ogólne.

 1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem oraz
  Klientowi będącemu osobą fizyczną, który zawarł z Conan umowę bezpośrednio związaną z jego
  działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru
  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności
  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej.
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania
  przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy: (a) której przedmiotem świadczenia
  jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu; (b) o świadczenie usług, jeżeli Conan wykonała w pełni usługę za wyraźną
  zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przez Conan utraci prawo odstąpienia od umowy; (c) sprzedaży rzeczy
  nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Klienta lub służącej zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb; (d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
  dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Conan potwierdziła przyjęcie
  zamówienia do realizacji, oferta przestaje wiązać.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub
  wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru (w przypadku
  sprzedaży wielu Towarów – w posiadanie ostatniego z nich). W przypadku pozostałych umów bieg
  terminu rozpoczyna się z dniem ich zawarcia.
 6. W celu wykonania prawa odstąpienia, Klient powinien złożyć Conan jednoznaczne oświadczenie w tym
  zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu wskazanym poniżej, poprzez wysłanie
  wiadomości e-mail na adres biuro@conan-group.pl pocztą na adres sklepu, który zrealizował
  zamówienie, a także w tym sklepie osobiście.
 8. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie,
  Conan niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie takiego oświadczenia przesyłając mu wiadomość
  e-mail.
 9. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta,
  jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Conan lub osobę trzecią na podstawie
  porozumienia z Conan.
 10. Uprawnienia opisane w niniejszej informacji są niezależne od możliwości zwrotu towarów przez
  Klienta na zasadach wskazanych w Regulaminie zwrotów towarów zakupionych w Conan.

II. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Conan, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na
  odległość, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów transportu oraz
  uwzględniając ewentualne odjęcie od kwoty zwrotu, kosztów transportowych związanych ze zwrotem
  towaru do magazynu. Conan nie realizuje usługi transportowej, a zleca ją zewnętrznym wykonawcom,
  w ramach zawartych umów o współpracy, w celu obniżenia kosztów dla klientów Conan. Cena każdego
  transportu jest wyliczana na indywidualne życzenie i prośbę klienta przez co nie podlega zwrotom.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 3. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar do Conan, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od daty
  odstąpienia.
 4. Towar może zostać zwrócony do Conan na następujących zasadach:
  a. poprzez osobiste dostarczenie Towaru do Conan – zwrot na koszt Klienta
  b. poprzez odesłanie Towaru do Conan – zwrot na koszt Klienta
 5. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. W Punkcie Odbioru można zwrócić wyłącznie Towary do niego zamówione. Punkt Odbioru nie przyjmie
  innych Towarów od Klienta.
 7. Conan może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru
  z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
  zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient może rozpakować zamówiony Towar, złożyć go i sprawdzić go w warunkach domowych, jest
  jednak odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny
  niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Conan (w tym koszt dostarczenia go do Conan). W
  przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Towaru, którego ze względu na charakter
  nie można w zwykłym trybie odesłać pocztą (np. z powodu rozmiarów lub specjalnych wymogów co do
  transportu), Conan wskazuje, że koszty zwrotu takiego Towaru mogą okazać się wysokie. Ponieważ
  Conan nie oferuje organizacji zwrotu Towarów, nie jest w stanie jednoznacznie określić kosztu takiego
  zwrotu. Conan wskazuje jedynie, że koszt zwrotu Towaru do Conan rozsądnie szacując może
  przekroczyć wysokość kosztu dostawy do Klienta realizowanej przez Conan. Koszt dostarczenia
  Towaru do Klienta przez Conan zależy od wagi Towarów oraz miejsca ich dostarczenia. Stosowany
  przez Conan cennik nie wiąże innych podmiotów. Do transportu niektórych Towarów, ze względu na
  ich rozmiary, Klient może być zobowiązany zamówić samochód dostawczy, gdyż nie zmieszczą się one
  na europaletach wysyłanych drogą kurierską.
Regulamin świadczenia usług na odległość

Współpracujemy z