kruszywo zoom

Hover

kruszywo
Full Screen

Kruszywo popiołowo-żużlowe

na zamówienie / tona

Może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym:
– do podsypki wyrównawczej pod nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych i kamiennych,
– do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg wymagań PN-S-06102:1997, jako kruszywo doziarniające, – do warstw nasypów według wymagań PN-S-02205:1998, jako kruszywo doziarniające (ewentualnie osuszające) lub samodzielnie.
– do robót ziemnych i przy budowie nawierzchni lotniskowych po ulepszeniu spoiwami
– do budowy podtorza w zakresie gruntu rodzimego lub nasypu, bez ulepszenia lub po ulepszeniu spoiwami
– do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie według wymagań PN-S-06102:1997, jako materiał doziarniający lub samodzielnie.
– do niezwiązanego ulepszonego podłoża przy grubości warstwy co najwyżej 0,30 m dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR7 według Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, w technologii stabilizacji mechanicznej według wymagań PN-S-06102:1997 oraz wg wymagań WT-4 2010.
– do niezwiązanej podbudowy pomocniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR3 do KR7 według Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, w technologii stabilizacji mechanicznej według wymagań PN-S-06102:1997 oraz wg wymagań WT-4 2010 jako składnik doziarniający w uzupełnieniu uziarnienia od 0 mm do 63 mm,
– do związanej podbudowy pomocniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR3 do KR7 według Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, w technologii stabilizacji cementem lub spoiwem drogowym według Aprobat Technicznych IBDiM, Krajowych Ocen Technicznych, według wymagań PN-S-96012:1997 oraz według wymagań WT-5 2010.
– do niwelacji i makroniwelacji terenów, wypełnienia pustek przy budowie dróg, – do budowy dróg, ciągów pieszo-jezdnych na wałach przeciwpowodziowych i zaporach ziemnych.

Waga 1000 kg
Wymiary 1 × 4 cm

Dane produktu:

Waga: 1000 kg

Kategorie: ,

Może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym:
– do podsypki wyrównawczej pod nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych i kamiennych,
– do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg wymagań PN-S-06102:1997, jako kruszywo doziarniające, – do warstw nasypów według wymagań PN-S-02205:1998, jako kruszywo doziarniające (ewentualnie osuszające) lub samodzielnie.
– do robót ziemnych i przy budowie nawierzchni lotniskowych po ulepszeniu spoiwami
– do budowy podtorza w zakresie gruntu rodzimego lub nasypu, bez ulepszenia lub po ulepszeniu spoiwami
– do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie według wymagań PN-S-06102:1997, jako materiał doziarniający lub samodzielnie.
– do niezwiązanego ulepszonego podłoża przy grubości warstwy co najwyżej 0,30 m dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR7 według Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, w technologii stabilizacji mechanicznej według wymagań PN-S-06102:1997 oraz wg wymagań WT-4 2010.
– do niezwiązanej podbudowy pomocniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR3 do KR7 według Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, w technologii stabilizacji mechanicznej według wymagań PN-S-06102:1997 oraz wg wymagań WT-4 2010 jako składnik doziarniający w uzupełnieniu uziarnienia od 0 mm do 63 mm,
– do związanej podbudowy pomocniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR3 do KR7 według Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, w technologii stabilizacji cementem lub spoiwem drogowym według Aprobat Technicznych IBDiM, Krajowych Ocen Technicznych, według wymagań PN-S-96012:1997 oraz według wymagań WT-5 2010.
– do niwelacji i makroniwelacji terenów, wypełnienia pustek przy budowie dróg, – do budowy dróg, ciągów pieszo-jezdnych na wałach przeciwpowodziowych i zaporach ziemnych.

Współpracujemy z